Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PORTUGAL SPORT SENSATION

Versie: 25-01-2011

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:

 1. "Portugal Sport Sensation": Portugal Sport Sensation gevestigd aan de Burgemeester Keijzerlaan 174 te Leidschendam.
 2. "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Portugal Sport Sensation en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Portugal Sport Sensation.
 3. "Overeenkomst": een overeenkomst tussen Portugal Sport Sensation en Opdrachtgever ter zake van een of meer door Portugal Sport Sensation ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
 4. "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internetsite "www.portugalsportsensation.nl (.eu/.com)" van Portugal Sport Sensation.
 5. "Opdrachtnemer": Hier wordt Portugal Sport Sensation mee bedoeld.
 6. "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Portugal Sport Sensation aangaat.
 7. "Reissom": de totale som van de door Portugal Sport Sensation - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Portugal Sport Sensation gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
 3. De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Portugal Sport Sensation uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Portugal Sport Sensation daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
 5. In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
 6. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
 2. Alle aanbiedingen van Portugal Sport Sensation zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit en beschikbaarheid, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het Inschrijfformulier op de website van Portugal Sport Sensation (“www.portugalsportsensation.nl /.eu/.com) volledig heeft ingevuld.
 4. Bij telefonische aanmeldingen wordt door Portugal Sport Sensation het Inschrijfformulier ingevuld, in opdracht van Opdrachtgever. Hierdoor gelden dezelfde voorwaarden als bij een digitale aanmelding.
 5. Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

 6. Betaling
 7. Tenzij anders vermeld, zijn de door Portugal Sport Sensation weergegeven prijzen in de offertes aangeduid exclusief de BTW.
 8. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van Portugal Sport Sensation of per automatische incasso.
 9. Bij reservering binnen een maand voor het evenement dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.
 10. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
 11. Bij niet tijdige betaling behoudt Portugal Sport Sensation zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

 

 1. Instructies en gedragsregels
 2. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Portugal Sport Sensation ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Portugal Sport Sensation nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
 3. Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Portugal Sport Sensation in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Portugal Sport Sensation van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.
 4. De deelnemer stemt toe dat foto's gemaakt tijdens het evenement/het hockeykamp door (de staf van) Portugal Sport Sensation met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz.

 

 1. Aansprakelijkheid van Portugal Sport Sensation
 2. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Portugal Sport Sensation aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Portugal Sport Sensation - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Portugal Sport Sensation, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
 3. Portugal Sport Sensation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Portugal Sport Sensation bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
 4. Portugal Sport Sensation aanvaardt - behoudens in geval van individueel vervoer door Portugal Sport Sensation zelf of behoudens opzet of grove schuld van Portugal Sport Sensation - geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal Portugal Sport Sensation de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.
 5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Portugal Sport Sensation beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheids-) verzekering(en) aanspraak bestaat.

 

 1. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
 2. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Portugal Sport Sensation en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.
 3. Opdrachtgever zal Portugal Sport Sensation vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

 

 1. Overmacht/Wijziging/Annulering Portugal Sport Sensation
 2. Indien Portugal Sport Sensation door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Portugal Sport Sensation gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
 3. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een reis. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per zoals vermeld in de Portugal Sport Sensation brochure/de internetsite.

 

 1. Annulering door Opdrachtgever


9.1 Tot 14 dagen na inschrijving kan er ook zonder ‘afkoop annuleringsrisico' kosteloos geannuleerd worden, tenzij:

 • Het kamp/evenement binnen deze periode reeds plaatsvindt. In dat geval geldt een kosteloze annulering tot 3 werkdagen voor aanvang van het kamp of evenement.
 • Indien er binnen 3 werkdagen voor aanvang het kamp/evenement ingeschreven wordt, kan er niet meer zonder ‘afkoop annuleringsrisico' geannuleerd worden.


9.2 Indien Opdrachtgever ervoor kiest het kamp/evenement meer dan 14 dagen na inschrijving te annuleren, worden hiervoor de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Meer dan 14 dagen na inschrijving, maar nog meer dan 21 dagen voor start van het evenement: 30% van het verschuldigde bedrag;
 • Tussen de 21 en de 14 dagen voor start van het evenement: 50% van het verschuldigde bedrag;
 • Tussen de 14 en de 7 dagen voor start van het evenement: 75% van het verschuldigde bedrag;
 • Minder dan 7 dagen voor start van het evenement: 100% van het verschuldigde bedrag.


9.3 Het is mogelijk het risico van annulering af te kopen tegen een vergoeding van 7% van de reissom exclusief de kosten van eventueel afgesloten verzekeringen. De afkoop kan tot max 14 dagen na afsluiten van de overeenkomst geboekt worden.
Het is dan mogelijk het inschrijfgeld terug te krijgen, indien er sprake is van:

 • Ongevallen met letselschade van de inschrijf(st)er;
 • Ongevallen met letselschade van de 1e & 2e graad familie van de inschrijf(st)er;
 • Ernstige ziekte van de inschrijf(st)er;
 • Ernstige ziekte van de 1e & 2e graad familie van de inschrijf(st)er;
 • Ziekenhuisopname van de inschrijf(st)er;
 • Ziekenhuisopname van de 1e & 2e graad familie van de inschrijf(st)er;
 • Overlijden van de inschrijf(st)er;
 • Overlijden van familieleden of huisdier van de inschrijf(st)er;

 

9.4 Voorwaarden voor vergoeding van het inschrijfgeld zijn:

 • De annulering dient minimaal 1 werkdag voor aanvang van het kamp/evenement gemeld te worden aan het kantoor. (Per mail, telefoon of post)
 • Annuleringen dienen altijd schriftelijk onderbouwd te worden, met eventuele bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring)
 • Het afkopen van annuleringsrisico is persoons- en locatiegebonden en derhalve niet overdraagbaar.

 

9.5 Verplichtingen Portugal Sport Sensation bij annulering

 • Een schriftelijke annulering zal na ontvangst direct worden beantwoord.
 • De inschrijvingskosten zullen indien mogelijk binnen 3 weken na ontvangst schriftelijke onderbouwing worden terugbetaald.
 • Indien de onderbouwing niet volledig of ontvankelijk is zal hierover zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.


9.6 In geval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Dit zal worden gezien als 'wijziging', zie artikel 10.

 

 1. Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer
 2. De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor vertrek additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een busreis, airport pick-up en reis- ongevallenverzekering in zijn reservering te laten aanbrengen. Voor iedere wijziging wordt € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van een reis nog drie dagen door Portugal Sport Sensation bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Portugal Sport Sensation gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 

 1. Verzekering Deelnemer

Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor Deelnemer een reis- ongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten gedurende de periode van de reis.

 

13.Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Den Haag.